top of page
Rechercher

Ry namana, diaspora, miandry antsika ny firenena
Ry namana,

Faly miarahaba anao tongasoa ato amin’ny OMAD for Madagascar.

Mba ho fanampiana anao hahafantatra misimisy kokoa ny OMAD for Madagascar dia ireto misy teboka vitsivitsy tsara ho fantatra ary hitarika anao:

- Ny antom-pisian’ny OMAD for Madagascar- Ny fiandohan’ny tahirim-bolan’ny “diaspora” amin’ny alalan’ny “cagnotte leetchi” izay efa azonao andraisana anjara sahady- Ny rafi-pitantanana anatiny


Ho zaraina aminao ihany koa ireo karazana vondrona mandrafitra ny OMAD for Madagascar.


Maniry ny hiasa miaraka hanasoa ve ianao? Manana hevitra enti-mampandroso hanatsarana ? Manana traikefa afaka zaraina na ihany koa te hanabe voa ny efa hay? 

Am-pifaliana tokoa no hanasana anao handray anjara mavitrika anatin’ny vondrona iray na maromaro anatin’ny OMAD for Madagascar. Ianao no hisafidy ny vondrona hitanao mifandray amin’ny traikefa hanananao na izay maha-havanana anao. 

Tsy ho irery ianao anatin’izany andraikitra ho raisinao izany fa miara-dalana aminao hatrany ireo mpikambana mpamorona. 

Manantitra ny fiarahabana anao tongasoa ary mankasitraka anao sahady ny amin’ny fiaraha-miasa!

1/ Ny antom-pisian’ny OMAD for Madagascar:

Hamerin-danja ny zo fototra sy hasina maha-olombelona ireo Malagasy 27 tapitrisa any Madagasikara toy ny fisitrahana:

sakafo maha-velona iray isan’andro fara-fahakeliny, rano madio ho sotroina sy hidiovana

fanabeazana ho an’ny rehetra, fototry ny fahalalana sy antoky ny fivoarana

fitsaboana, fahasalamana ahafahana mandroso sy mampandroso

Ny OMAD for Madagascar dia mikatsaka ihany koa ny fampiroboroboana ny toe-karena amin’ny alalan’ny famoronana asa. Ny hahatanteraka izany tanjona rehetra izany anefa dia miankina amin’ny fiombonan’ny rehetra, ny firaisan-kina mariky ny soatoavina maha-Malagasy. Izay indrindra no nananganana ny tahirim-bola iombonana hiara-mandrotsaka izay voatsirambina satria ny “Tao-trano tsy efan’ny irery ary ny erikerika no mahatondra-drano”. Ny fitantanana izany tahirim-bola izany sy ny asa rehetra dia tanterahina anatin’ny mangarahara tanteraka.

Mialohan’ny hahatrarana ny One Meal a Day for Madagascar (…) dia tsara ny manamafy ireto tanjona manaraka ireto:

-fohy ezaka: fananganana ny OMAD maneran-tany amin’ny fanentanana ny “diaspora”

-mariny ezaka: fitsanganan’ny OMAD eny anivon’ny faritra 24 ao Madagasikara

-lavitra ezaka: fizorana miandalana amin’ny vokatra hipaika any amin’ny Malagasy 27 tapitrisa

2/ Ny tsipaika “Leetchi”

3/ Ny rafitra


39 vues

Commentaires


bottom of page