top of page
Rechercher
  • OMAD

Ny tantarantsika

Very an-javona ilay fanantenana hamiratra indray nolokalokain’ireo mpitondra nifandimby hatramin’ny  niverenan’ny fahaleovantena ny taona 1960 fa vahaolana mora levona sy peta-toko hatrany no naroso. Ny ankamaroan’ireny rahateo moa dia fomba vahiny no noterena napetraka fa tsy mifanaraka tamin’ny tena filàna sy ny kolontsaina ary ny fiarahamonina malagasy. Ho vokany dia zary nanjavona tsikelikely ny Soatoavina sy ny tena maha Malagasy ka nosoloina hevi-bahiny. Lasa tsy mahavita mamaha ny olany samirery intsony ny Malagasy fa miankin-doha lava sy mila hevitra amin’ny any ivelany hatrany. Izany rehetra izany no mahatonga ny firenena handalo krizy ara-politika lalina sy miverimberina ka mampitarazoka ny fandrosoana sady manaisotra tanteraka ny fifampitokisan’ny samy Malagasy.

Koa dia miharihary toy ny tafika andrefan-tanana ary fa tsy hitondra firaisam-pirenena sy fampandrosoana maharitra mihitsy ny rafi-pitondrana nisy sy misy eto Madagasikara na demokratika io na repoblikana.

Ny hijoroantsika dia ny hanavao sy hanorina indray ny fototry ny rafi-pitantanana malagasy ka hanome lanja ny fanasongadinana ny finiavana sy ny mety ho fahafahan’ny tsirairay mandroso amin’ny alalan’ny fampihavanana  ny samy Malagasy,

Ny singa rehetra mamorona an’i Madagasikara: ny olom-pirenena tsirairay, ny vondrom-piarahamonina tsirairay, ny faritany tsirairay ary ny faritra rehetra dia homena sehatra ahafahany hitafy ny fanahy tia mandray andraikitra ka hitondra fampandrosoana. Ny rafitra azo heverina fa mifanaraka amin’izany dia ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana mirindra. Raha toa ka ny faritra tsirairay no hanantanteraka ny asa fampandrosoana dia ho sahanin’ny fahefana mandray ny fanapahan-kevitra kosa ny fandrindrana ny asa amin’ny alalan’ny fanomezana ny fahafaha-manatanteraka rehetra. 

Raha izany no tafapetraka dia azo inoana ny fivoarana hifanaraka bebe kokoa amin’ny tena filàn’ny mponina. 

Hiteraka fahatokisana ny fahaiza-mitantana mirindra sy tsara rafitra ka azo heverina ny hisian’ny fiaraha-miasa mora sy azo antoka eo amin’ny sehatra miankina sy tsy miankina.

Araky ny efa natsidika dia atao ho laharam-pahamehana ny fanomezan-danja ny fitiavana mandray andraikitra ka hahatonga ny Malagasy tsirairay hanana fomba fijery sy fiasa mikatsaka ny tsaratsara kokoa hatrany.

Miainga amin’ny famerenena ny lanjan’ny zo fototra maha-olona ny hahatratrana izany. 

Ny olom-pirenena afaka misitraka sakafo madio sy mahavelona, rano madio ho sotroina sy hidiovana, fahasalamana ahafahana mandroso sy mampandroso, fanabeazana ho an’ny rehetra izay fototry ny fahalalana ary antoky ny fivoarana, fiaraha-monina mirindra sy milamina miampy ny famoronan’asa no antoka ahafahana mahatratra ny tanjontsika dia ny hanandratra an’i Madagasikara amin’ny toerana tokony hisy azy ary ho lovain’ny taranaka.

Izay no voafehy amin’ny hoe « One meal a day for Madagascar ».

Ny fiaraha-mientan’ny tsirairay no hahatongavana amin’ny fampandrosoana sy ny ho avy azo antoka fa hahaleo tena amin’ny lafiny maha-olombelona, ara-toekarena .

Ho saro-piaro amin’izany ny tsirairay ka hitandro hatrany ny soatoavina, hanara-dalàna sy hankatoa ny tany tan-dalàna ary hiaro izay mety ho fikasana hanakatsakana ny fampandrosoana an’i Madagasikara. 

Manana andraikitra amin’izany isika aty am-pielezana satria ny vokatry ny fandraisantsika anjara mavitrika dia hipaka any amin’ny mpiray tanindrazana amintsika.

Izany no andeha hiorenantsika sy hijoroantsika ary ho lalaintsika ho an’ny Taniko, ny Taninao, ny Tanintsika!


20 vues

コメント


bottom of page